Happy Brain Hacking😋

世界をロジカルに考えるのが好き。エンジニアから見て、脳科学や心理学からヒントを得た人の行動や心理を紐解いていくnote by @saboyutaka https://twitter.com/saboyutaka